Cele i działania

Naszym głównym celem jest wypracowywanie skutecznych metod pomocy i systemowych rozwiązań w obszarze bezdomności, niepełnosprawności, polityki senioralnej, wobec innych grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także realizacja działań ukierunkowanych na zmniejszanie nierówności społecznych.

Chcemy, by ludziom żyło się lepiej, szczególnie tym, którzy mają gorzej niż inni. Realizujemy działania takie jak “Teatr Forum” i “Żywa Biblioteka”, a poprzez interwencję podejmowaną w przestrzeni społecznej staramy się wzmocnić jednostki społecznie najsłabsze.

Nie prowadzimy placówek – współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami. Nie rozdajemy żywności i odzieży – pomagamy odzyskać poczucie godności i sprawstwa. Nie mówimy innym jak mają żyć – wspólnie się nad tym zastanawiamy i wspólnie zastanawiamy się nad sensem świata.

Celem działania Fundacji jest:

 1. poszukiwanie skutecznych metod pomocy i wypracowywanie systemowych rozwiązań w obszarze bezdomności, niepełnosprawności, polityki senioralnej, wobec grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ukierunkowanych na zmniejszanie nierówności społecznych;
 2. pobudzanie rozwoju sektora ekonomii społecznej;
 3. profilaktyka bezdomności, uzależnień oraz innych problemów społecznych;
 4. aktywizacja społeczna i zawodowa, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna oraz wspieranie rozwoju osobistego i poprawy jakości życia osób bezdomnych, niepełnosprawnych, seniorów, osadzonych i opuszczających zakłady karne, oraz innych osób należących do marginalizowanych grup społecznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych oraz mniejszościowych;
 6. promowanie wolności światopoglądowej;
 7. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. merytoryczne i finansowe wspieranie innych organizacji i instytucji prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością lub działających w innym obszarze funkcjonowania Fundacji;
 9. promocja i organizacja wolontariatu;
 10. działalność charytatywna.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 1. usługi w formie przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby niepełnosprawne i inne osoby należące do marginalizowanych grup społecznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. ewaluacje i badania społeczne oraz przygotowywanie analiz i ekspertyz dotyczących obszarów w których działa Fundacja;
 3. realizowanie form aktywnej integracji społecznej (np. Teatr Forum, Żywa Biblioteka);
 4. organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali;
 5. publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 6. realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, kulturalnej;
 7. organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych oraz prowadzenie innych działań informacyjnych;
 8. treningi umiejętności interpersonalnych, trening kreatywności, grupy wsparcia dla osób z grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 9. warsztaty, szkolenia, coaching dla przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących działalność pomocową oraz innych podmiotów;
 10. współpracę z instytucjami pożytku publicznego, przedsiębiorstwami oraz innymi organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami działania Fundacji;
 11. monitorowanie działalności pomocowej instytucji i organizacji;
 12. działania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.