Projekty

Projekt “Przez Żywą Bibliotekę do poszanowania godności i praw człowieka”

W 2021 roku realizujemy projekt: “Przez Żywą Bibliotekę do poszanowania godności i praw człowieka”. W ramach projektu organizujemy cykliczne Żywe Biblioteki w Warszawie (tworzymy przestrzeń do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z osobami reprezentującymi grupy mniejszościowe i/lub narażone na dyskryminację) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi ukierunkowanymi na edukację obywatelską, a także przygotowujemy wolontariuszy do angażowania się w inicjatywę Żywej Biblioteki w przyszłości.

W ramach projektu:

  • zrealizujemy spotkania (szkolenia/warsztaty on-line lub w realu) dla osób, które chcą dowiedzieć się o zasadach działania Żywej Biblioteki i zaangażować w to przedsięwzięcie;
  • zorganizujemy Żywe Biblioteki (zależnie od sytuacji pandemicznej: w realu lub on-line), jeśli pozwolą okoliczności to także wydarzenia towarzyszące;
  • zorganizujemy warsztaty storytellingu dla osób w kryzysie bezdomności;
  • przeprowadzimy monitoring porównawczy działań anty/dyskryminacyjnych dla trzech miast w Polsce: Warszawy, Gdańska i Wrocławia, zakończony raportem z rekomendacjami dla samorządów (dużych miast);
  • będziemy upowszechniać wiedzę na temat praw człowieka.

Projekt realizowany z dotacji programu (Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy) finansowanego z Funduszy EOG).